koanicornltd.onmicrosoft.com
 
Signature

 Assistance filling out your forms 

ควานิคอร์นมีบริการช่วยเหลือในการกรอกฟอร์มต่างๆ โดยไม่คิดเงิน 
แต่จะมีค่าส่งเอกสารแล้วแต่สถานที่อยู่ 

Here are some examples of the forms that we can assist with

ตัวอย่างฟอร์มที่ทางเราสามารถช่วยกรอกให้ท่านได้

We can help you fill in the following forms; reporting changes or overpayments, help if you are looking for a new job, benefits if you cannot work, caring for someone, child benefit, childcare, or low-income allowance.

กรอกฟอร์ม - การรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือการจ่ายเงินมากเกินไป ในกรณีที่คุณกำลังมองหางานใหม่ ผลประโยชน์หากคุณไม่สามารถทำงานได้ ดูแลเป็นพี่เลี้ยง ผลประโยชน์เด็กการดูแลเด็กหรือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

Benefits 

Disability

We can help you fill in the following forms; application for a bus pass, apply/renew blue badge, amending personal details, grants.

กรอกฟอร์ม -ใบสมัครสำหรับขอบัตรทีเอฟเอลเพื่อใช้บริการรถประจำทาง, สมัคร / ต่ออายุป้ายสีน้ำเงิน สำหรับคนพิการ, เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสาร, ทุนต่างๆ 

Education

We can help you fill in the following forms; applying for a school place, funds, costs, finance, and applying for courses.

กรอกฟอร์มต่างๆเช่น - การสมัครสถานศึกษา เงินทุนค่าใช้จ่ายการเงินและการสมัครหลักสูตร

Passport

We can help you fill in the following forms;  filling passport applications, renewals.

กรอกฟอร์มต่างๆเช่น - กรอกใบสมัครหนังสือเดินทาง ต่ออายุ